Bezpłatna Pomoc Prawna

 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1467 oraz z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086.) 

 • Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 • Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 • Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 • Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują: 

1.  2  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

2.  3  Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

4.  Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.

5.  W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

6.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

 •   [Nieodpłatna mediacja]

1.  Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2.  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) o mediacji.

4.  Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

5.  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

6.  Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

7.  Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej „punktami”.

8.  Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem ust. 6 i 7, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

1. BIP Starostwa Powiatowego w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

http://www.bip.powiat.malbork.pl/ BEZPŁATNA POMOC PRAWNA ZNAJDUJE SIĘ W „ZAKŁADCE INFORMACJE”

http://www.bip.nowydworgdanski.pl/ NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ZNAJDUJE SIĘ W „MENU TEMATYCZNE”

2. Darmowa Pomoc Prawna www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
3. Familijny Gdańsk

Familijny Gdańsk, Pomorski Oddział Fundacji Familijny Poznań zaprasza do korzystania z usług Biur Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej.

Projekt,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy na skutek trudnej sytuacji materialnej mają ograniczony dostęp do odpłatnych usług poradniczych kancelarii prawnych.

Z usług poradnictwa mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnione mogą uzyskać poradę prawną lub informację obywatelską wyłącznie za zgodą opiekuna, przedstawiciela ustawowego lub kuratora. Zakres świadczonych porad prawnych obejmuje:

 • prawo cywilne (w tym postępowanie cywilne),
 • prawo karne (w tym postępowanie karne),
 • prawo administracyjne (w tym postępowanie administracyjne),
 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • prawo spadkowe,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo pomocy społecznej,
 • prawo ubezpieczeń społecznych.

Aby uzyskać poradę prawną należy:

 1. Przyjść do Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w mieście najbliższym miejsca zamieszkania.
 2. Wypełnić Kartę Rejestracyjną Klienta – dostępną w siedzibie biura oraz na stronie http://www.familijny.pl/. Jednorazowe wypełnienie karty umożliwia wielokrotne korzystanie z usług biura.
 3. Umówić się na spotkanie z prawnikiem.

Biura czynne w godzinach:

Poniedziałek
08.00-16.00
        Wtorek
12.00-20.00
          Środa
08.00-16.00
         Czwartek
12.00-20.00
             Piątek
08.00-16.00

 Opublikowano przez o 22:42