Bezpłatna Pomoc Prawna

 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) 

 • Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej: 
 • Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 , z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 • Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują: 
 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 4. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
1. BIP Starostwa Powiatowego w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim

http://www.bip.powiat.malbork.pl/ BEZPŁATNA POMOC PRAWNA ZNAJDUJE SIĘ W „ZAKŁADCE INFORMACJE”

http://www.bip.nowydworgdanski.pl/ NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ZNAJDUJE SIĘ W „MENU TEMATYCZNE”

2. Darmowa Pomoc Prawna www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
3. Familijny Gdańsk

Familijny Gdańsk, Pomorski Oddział Fundacji Familijny Poznań zaprasza do korzystania z usług Biur Bezpłatnych Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej.

Projekt,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy na skutek trudnej sytuacji materialnej mają ograniczony dostęp do odpłatnych usług poradniczych kancelarii prawnych.

Z usług poradnictwa mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby częściowo ubezwłasnowolnione mogą uzyskać poradę prawną lub informację obywatelską wyłącznie za zgodą opiekuna, przedstawiciela ustawowego lub kuratora. Zakres świadczonych porad prawnych obejmuje:

 • prawo cywilne (w tym postępowanie cywilne),
 • prawo karne (w tym postępowanie karne),
 • prawo administracyjne (w tym postępowanie administracyjne),
 • prawo rodzinne,
 • prawo pracy,
 • prawo spadkowe,
 • prawo spółek handlowych,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo pomocy społecznej,
 • prawo ubezpieczeń społecznych.

Aby uzyskać poradę prawną należy:

 1. Przyjść do Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w mieście najbliższym miejsca zamieszkania.
 2. Wypełnić Kartę Rejestracyjną Klienta – dostępną w siedzibie biura oraz na stronie http://www.familijny.pl/. Jednorazowe wypełnienie karty umożliwia wielokrotne korzystanie z usług biura.
 3. Umówić się na spotkanie z prawnikiem.

 

Biura czynne w godzinach:

Poniedziałek
08.00-16.00
        Wtorek
12.00-20.00
          Środa
08.00-16.00
         Czwartek
12.00-20.00
             Piątek
08.00-16.00

 Opublikowano przez o 22:42