Maj 262020
 

ZARZĄDZENIE Nr Adm. 011 -133/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. i 14 sierpnia 2020 r. dniami wolnym od pracy

Na podstawie: art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r., poz. 52 tj. ze zm.) w związku z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1141) oraz zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040 t.j. ze zm.)

zarządzamy

  1. dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Malborku, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota), tj. w dniu wolnym od pracy;
  2. dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Rejonowego w Malborku, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota), tj. w dniu wolnym od pracy.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Opublikowano przez o 23:34