Deklaracja dostępności strony internetowej

 

Sąd Rejonowy w Malborku, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  internetowej https://www.malbork.sr.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Treść w trakcie przygotowania.

Wyłączenia

Treść w trakcie przygotowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Malborku
 • Adres: Sąd Rejonowy w Malborku, ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork
 • E-mail: srmalbork@malbork.sr.gov.pl
 • Telefon: 55 647 07 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Treść w trakcie przygotowania.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Treść w trakcie przygotowania.

Inne informacje i oświadczenia

Treść w trakcie przygotowania.

 Opublikowano przez o 09:28