Portal informacyjny

 
Portal Informacyjny stanowi dedykowany system umożliwiający uzyskanie informacji sądowej za pośrednictwem Internetu, co stanowi alternatywę dla dotychczasowych tradycyjnych metod komunikacji z sądem.
 
W obecnym kształcie realizuje on ideę pojedynczego punktu dostępu do danych o sprawach na poziomie całej apelacji. Oznacza to, że docelowo będzie istniał jeden portal obejmujący całą apelację, a użytkownik, który dokona procesu weryfikacji, uzyska dostęp do spraw, których jest uczestnikiem postępowania bądź posiada uprawnienia wynikające z przepisów odrębnych. W dalszej perspektywie, w celu zminimalizowania konieczności weryfikacji tożsamości użytkownika, zakłada się integrację z platformą zarządzania tożsamością Ministerstwa Sprawiedliwości, z ePUAPem, czy też wykorzystanie podpisów elektronicznych umieszczonych w legitymacjach profesjonalnych pełnomocników.
 
Nowy sposób udostępniania informacji sądowej, został uwzględniony w ostatniej nowelizacji Regulamin Urzędowania Sadów Powszechnych. Zgodnie z art. 90a RUSP Prezes Sądu może zarządzić udostępnienie danych o sprawie stronom i ich przedstawicielom za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym. Za zgodą Prezesa Sądu strony mają także możliwość udzielić dostępu do danych o sprawie innym osobom, posiadającym konta w systemie, o ile tym osobom przysługuje uprawnienie do ich przeglądania.
 
Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem stworzony system teleinformatyczny, tj. Internetowy Portal Informacyjny Sadów Powszechnych, zapewnia m. in. dostęp do informacji o sprawie, wyszukiwanie danych i ich sortowanie, możliwość odtworzenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, a także zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem oraz wprowadzeniem nieuprawnionych zmian (art. 98b RUSP).
 
Użytkownik Portalu Informacyjnego uzyska dostęp do informacji w sprawach toczących się z jego udziałem obejmujących m. in.:
  • stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,
  • czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),
  • wyznaczone terminy posiedzeń,
  • dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzące, wyroki, postanowienia, uzasadnienia, protokoły z rozpraw),
  • dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją,
  • protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.
System automatycznie generowanych powiadomień mailowych zapewnia informowanie użytkownika o statusie jego konta, zmianach dokonanych w sprawach, nadchodzących posiedzeniach oraz pojawieniu się nowych spraw na liście.
 
Portal dostępny jest pod adresem:
 

UWAGA

Od 6 listopada 2019 r. zaczął obowiązywać nowy Regulamin Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 164/2019/Adm Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Od tego dnia obowiązuje również Zarządzenie Nr 011/19- Adm Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji gdańskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym (do pobrania poniżej).

Dotychczasowe Zarządzenie Nr Adm 011-47/2015 – Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku z dn. 15 września 2015 r. ws. utworzenia internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Malborku z dniem 6 listopada 2019 r. zostało uchylone.

Z dniem 7 listopada 2019 r. zmianie uległa treść załącznika nr 3 do Regulaminu. Zgodnie z przyjętą zmianą adresatem wniosku o założenie Konta podmiotu publicznego jest Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 

 Opublikowano przez o 09:40